Viktigt att tänka på inför en plastikoperation utomlands

Även om svensk plastikkirurgi generellt sett håller en hög internationell standard så finns det gott om utländska plastikkirurger och kliniker som håller lika hög kvalité som de svenska.

Att tänka på vid plastikkirurgi utomlandsUtmaningen för den som överväger att utföra t.ex. en bröstförstoring, bukplastik, fettsugning, näsplastik eller någon annan plastikoperation utomlands är att hitta just dessa kliniker.

En vikig kunskap inför estetisk kirurgi utomlands är således att inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor i valet av klinik. Precis som i Sverige finns det på utländska kliniker en tydlig koppling pris och utförande.

Nedan följer ett antal punkter som tydliggör vad som är det viktigaste att tänka på för den som överväger att utföra plastikkirurgi utomlands.

1. Lär dig allt om ditt ingrepp

Som patient har man alltid ett eget ansvar att informera sig väl om den plastikoperation man avser utföra. Detta är ännu viktigare för den som funderar på att utföra sin plastikkirurgi utomlands. Det är nämligen så att en plastikoperation kan utföras med olika tekniker och metoder. Vissa av dessa kan vara gamla, andra oprövade och därmed osäkra.

Som patient vid en klinik utomlands måste man försäkra sig om att ingreppet kommer att utföras med en beprövad och vedertagen metod och om implantat används att dessa kommer från en etablerad tillverkare.

Lär dig allt om ditt ingreppPå våra informationssidor om de olika plastikoperationerna » beskrivs de vedertagna operationsmetoderna för de olika ingreppen. Du bör försäkra dig om att det är med någon av dessa metoder din plastikoperation kommer att utföras.

Du bör också genomföra ett konsultationsbesök hos en svensk plastikkirurg. Där får du information om ingreppet och kan ställa frågor om vilka risker och möjligheter operationen innebär. Ett sådant besök brukar kosta ca 500 kr.

2. Välj en etablerad klinik och kontrollera kirurgens kompetens

Utbildningskraven för en specialist i plastikkirurgi är i stort sett desamma världen över precis som metoderna som används inom specialiteten. En patient kan således teoretiskt sett förvänta sig ett lika bra post-operativt resultat av t.ex. en fettsugning, bröstförstoring eller en bukplastik utförd på en utländsk klinik som på en svensk. MEN, precis som i Sverige beror de slutgiltiga operationsresultaten på vem som utför operationen och vilken utrustning och stödbemanning denne har till sitt förfogande.

Välj en etablerad klinik och kontrollera kirurgens kompetensAtt försäkra sig om att komma till rätt kirurg/klinik är en av de viktigaste åtgärderna för den som överväger att genomgå en plastikoperation utomlands. Dessvärre kan detta vara svårt inte minst p.g.a. språkbarriären och det faktum att många utländska kliniker använder sig av vilseledande marknadsföring i syfte att dölja formella kompetensbrister.

Precis som i Sverige finns det i utlandet föreningar för olika läkarspecialiteter. För estetisk plastikkirurgi i Sverige heter föreningen Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. I varje land finns den lokala motsvarigheten till denna typ av förening. Översatt till engelska heter dessa föreningar oftast The + landets namn + Society for Aesthetic alt. Cosmetic Surgery.

I vissa länder finns igen förening för enbart den estetiska kirurgin utan hela den plastikkirurgiska specialiteten inryms i en gemensam förening. Ett exempel på ett sådant land är Polen där föreningen heter The Polish Society of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery.

Genom att välja en kirurg som är medlem av den lokala specialistföreningen för plastikkirurgi försäkrar man sig om att komma till en person som har den kompetens som krävs för att utföra en plastikoperation på ett riktigt sätt.

Om den lokala föreningen är en samlingsförening för alla plastikkirurger skall du försäkra dig om att kirurgen har specialistkunskaper i och erfarenhet av estetisk plastikkirurgi. Detta innebär att kirurgen skall ha genomgått formell specialistutbildning i plastikkirurgi med ytterligare specialistinriktning inom estetisk plastikkirurgi.

Hur man kontrollerar kirurgens bakgrund skiljer sig från land till land men du bör fråga din tilltänka kirurg om hur det förhåller sig kring hans/hennes formella kompetens och erfarenhet av estetisk plastikkirurgi. Du bör också fråga hur många ingrepp av den karaktär du vill ha utfört kirurgen personligen genomfört. Du kan också be att få se bilder av referenspatienter.

3. Se över behovet av eftervård

Välj en etablerad klinik och kontrollera kirurgens kompetensNär du genomfört en plastikoperation på en svensk klinik återvänder du ofta till kliniken inom två veckor efter ditt ingrepp för efterkontroll och för att ta bort eventuella bangageringar och stygn. Skulle det därefter tillstöta komplikationer återvänder du återigen till kliniken för åtgärd.

Efterkontroller och återbesök är ofta inte praktiskt möjligt om du genomfört ditt ingrepp på en utländsk klinik. I vart fall inte om återbesöket blir nödvändigt efter att du kommit hem. Detta behöver i sig inte innebära något större problem eftersom du som svensk medborgare har rätt till läkarvård oavsett om ditt tillstånd orsakats av en plastikoperation utomlands eller av andra orsaker.

Återbesöket för efterkontroll och stygntagning är dock något som om du återvänt hem får ombesörja själv hos en privatläkare i din närhet. Ofta planeras och anpassas dock resan så att du hinner utföra ett återbesök före hemfärd.

Om komplikationer som kräver en omoperation skulle tillstöta efter att du kommit hem måste du återvända till kliniken eller vända dig till en svensk plastikkirurgisk klinik. Du skall därför innan du utför ditt ingrepp fråga din utländska klinik vilka regler som gäller vid eventuellt behov av omoperation. Det skall klarläggas vem som står för kostnaderna för resan resp. själva operationen.

4. Den förberedande hälsoundersökningen

Inför ett plastikkirurgiskt ingrepp utförs alltid en hälsoundersökning. Undersökningen består av tre delar. Den ena delen innebär att du får svara på ett antal frågor som ger kirurgen en bild av din allmänna hälsostatus. Den andra delen är fotografering av operationsområdet. Den tredje delen innebär att det genomförs en hälsokontroll med provtagningar.

Hur omfattande hälsokontrollen är beror på vilken operation du skall utföra. När ditt ingrepp utförs på en svensk klinik ombesörjer kliniken dessa förberedande kontroller. När man skall utföra sin plastikoperation på en utländsk klinik får man vid kortare resor själv fylla i ett frågeformulär, skaffa egna bilder av operationsområdet och besöka en svensk privatläkare för den förberedande hälsokontrollen. Därefter skickar man frågeformuläret ev. provresultat och bilder till den utländska kliniken.

Många utländska kliniker har färdiga underlag med instruktioner om vilka kontroller privatläkaren skall utföra vilket förenklar förberedelserna för patienten. Ofta kan den privatläkare som utför den förberedande hälsokontrollen/provtagningarna också hjälpa till att ta bilderna av operationsområdet och efter operationen ombesörja efterkontrollen.

5. Försäkra dig om god kommunikation

God kommunikationEn av de vanligaste orsakerna till missnöje med ett plastikkirurgiskt ingrepp grundar sig på bristande kommunikation mellan patient och kirurg. Det är därför viktigt att du och din plastikkirurg förstår varandra inte minst i fråga om de resultat du vill uppnå.

Många utländska kliniker har patientkoordinatorer och kirurger som pratar bra engelska. Vissa har t.o.m. svensktalande personal eller tillgång till tolk.
Innan du utför din plastikkirurgi utomlands skall du under alla omständigheter träffa din plastikkirurg innan ingreppet utförs. Den klinik som inte erbjuder denna möjlighet skall du välja bort.

Mötet med plastikkirurgen sker normalt sett i samband med att du skriver in dig på kliniken en eller ett par dagar före din operation. Vid enklare ingrepp sker mötet i samband med att du anländer till kliniken för genomförandet. Om ditt möte med din kirurg inte känns bra skall du inte gå vidare.

Du kan läsa mer om vad du bör tänka på vid detta möte på sidan om konsultationsbesöket inför plastikkirurgi ».

6. Klarlägg betalningsupplägget

Priser på plastikoperationerI normalfallet betalar du en handpenning på ca 10% av operationsbeloppet till kliniken i samband med att du bokar in din operationstid. Därefter erlägger du resterande betalning för din plastikoperation i samband med att du skrivs ut från kliniken.

De flesta kliniker accepterar både kontanter och kreditkort. Innan du bokar din operationstid bör du fått klart för dig vilka regler som gäller på din utvalda klinik.

Checklista inför plastikkirurgi utomlands

För den som överväger att utföra en plastikoperation utomlands är att informera sig väl den bästa försiktighetsåtgärd man kan vidta. Nedan följer en checklista som betonar de viktigaste punkterna in din förberedande informationsinhämtning.

Du ingår i ditt ansvar som patient att ta reda på information om:

  1. Det aktuella ingreppet i allmänhet
  2. Vilken metod som kommer användas (typ av; snitt, anestesi, stygn)
  3. Riskerna för biverkningar & komplikationer
  4. Behovet av eftervård och restriktionerna efter operation
  5. Kirurgens fullständiga namn, utbildning, specialistkompetens, erfarenhet av det aktuella ingreppet och medlemstatus i den lokala specialistföreningen för Estetisk Plastikkirurgi.
  6. Kostnaden för operationen och i detalj vad som ingår i denna kostnad
  7. Vem som står för kostnaden vid behov av en omoperation alt. annan vård
  8. Möjligheten till kontakter med referenspatienter
  9. Möjligheten att ta del av referensbilder
« Introduktion till Plastikkirurgi utomlands | Kliniker för plastikkirurgi utomlands »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!