Risker vid bröstförstoring

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-04

Alla kirurgiska ingrepp innebär risker för biverkningar och komplikationer. En bröstförstoring är inget undantag.

Vid en bröstförstoring finns både allmänna operationsrisker och mer specifika risker för lokala biverkningar och komplikationer. Men det är faktiskt inte dessa som är den största risken.

Missnöje med resultatet största risken

Innan vi går in och tittar närmare på de rent medicinska riskerna bör nämnas att den allra största risken är missnöje med resultatet.

Det missnöje som ibland uppstår en en bröstförstoring har oftast att göra med:

 • Storleken på implantaten.
 • Implantatens läge (de sitter för högt, lågt eller i ojämn höjd).
 • Bröstens nya form.
 • Bröstens känsla (de känns onaturliga vid beröring eller i rörelse).

Medicinska risker vid bröstförstoring

Risker och komplikationer efter bröstförstoring

När man talar om medicinska risker vid bröstförstoring så handlar dessa om två saker; 1) hur stor sannolikheten är att du drabbas och 2) vad konsekvensen kan innebära.

De vanligaste komplikationerna efter en bröstförstoring är:

 • Kapselkontratur (ihopdragen vävnadskapsel runt implantatet).
 • Infektion, blödning eller vätskensamling runt implantaten.
 • Veck och ojämnheter (rippling, double bubble etc.).
 • Skadat implantat s.k. ruptur.
 • Känselnedsättning i bröst och i bröstvårta.
 • Onormal ärrbildning med hypotrofiska/upphöjda ärr.
 • Ojämnheter i storlek, form och läge.

Den procentuella risken att drabbas av dessa komplikationer är mycket svårt att hitta ett bra svar på. Man kan dock konstatera att ca 35 av 100 patienter genomgår en eller flera omoperationer inom 10 år efter sin bröstförstoring.

Kapselkontraktur – den vanligaste komplikationen vid bröstförstoring

Kapselkontraktion med lägesförändring

En kapselkontraktion med lägesförändring av det vänstra implantatet.

När kroppen läker bildas en kapsel av ärrvävnad runt implantaten. Denna inkapsling är helt naturlig. I vissa fall blir dock kapseln hård och hopdragen (kontraherad). Då kallas den för en kapselkontraktur.

En kapselkontraktur visar sig genom att bröstet blir hårt, hoptryckt, deformerat eller ömt. Den kommer normalt sett inom de första 6 månaderna efter operationen men kan även tillstöta efter flera år.

Varför kapselkontraktioner inträffar är inte helt säkerställt. Man kan dock se några faktorer som ÖKAR risken.

 • Infektion, hematom (blödning) eller serom (vätskensamling) runt bröstimplantatet eller snittet.
 • Placering av implantaten framför muskeln.
 • Användning av stora implantat.
 • Kraftigt texturerade implantat placerade bakom muskeln.
 • Sekundära operationer (omoperationer)

En kapselkontraktion åtgärdas normalt sett genom en omoperation. Den kan innebära att man byter läge på implantatet, byter implanttstyp alternativt tar bort eller skär igenom kapseln runt implantatet.

Rippling – vågformiga ojämnheter i huden

Rippling - vågformiga ojämnheter i huden ovanför implantaten

Exempel på permanent rippling.

Rippling är en vågformig ojämnhet i huden på brösten och är en vanlig orsak till kosmetiskt missnöje efter en bröstoperation.

 • Rippling uppstår när ett implantat veckat sig eller sjunkit något efter att ha lagt sig tillrätta i sin vävnadsficka. Implantatets yta kan då dra i kapseln av ärrvävnad som i sin tur drar i huden.
 • Problemet uppkommer framförallt om man har mjuka implantat, stora implantat eller implantat placerade framför muskeln. I synnerhet om man har lite underhudsfett och bröstvävnad före operationen.

Rippling kan förebyggas

Genom att använda rätt teknik och implantat kan man minska risken för rippling:

 • Man bör säkerställa att det finns tillräckligt med vävnad mellan implantatet och huden.
 • Begränsa implantatstorleken i de fall vävnadstäckningen är begränsad.
 • Välja ett förhållandevis fast implantat eftersom detta veckar sig betydligt mindre än de mjukare alternativen.
 • Enligt många kirurger minskar risken för rippling vid användning av släta bröstimplantat eftersom kapseln av ärrvävnad inte får grepp i implantatet.

Rippling kan även förekomma som en form av lägesrelaterad rippling. Denna syns ofta när patienten böjer sig framåt.

Symmasti/uniboob – brösten flyter ihop

Symmasti kallas även för uniboob

Patient med symmasti just före en korrektion.

Ett normalt avstånd mellan brösten skall vara ca 1,5-2,5 cm. Detta bör man hålla sig till för att undvika att huden släpper över bröstbenet.

 • Vid bröstförstoring används begreppet symmasti eller tenting för en oönskad komplikation som innebär att implantaten har hamnat för nära varandra.
 • Symmasti kan enklast beskrivas som att brösten sitter för tätt. Detta gör att huden släpper från bröstbenet och reser sig (tenting) så att brösten mer eller mindre ”flyter ihop”.

Symptom på symmasti

 • Avståndet mellan brösten blir onaturligt trångt eller försvinner helt.
 • Klyftan mellan brösten försvinner helt eller delvis.
 • I uttalade fall hamnar bröstimplantaten så tätt det ser ut som att man har ett enda avlångt bröst (på engelska ”Uniboob”) .
 • Bröstvårtorna pekar utåt eller upplevs ligga för långt isär. De bör vara placerade i över implantatens vertikala centrum.
 • Om man lägger fingret mellan implantaten glider de isär för att sedan återgå när fingret tas bort.
 • Symmasti förekommer ofta i kombination med s.k. ”tenting” som innebär att huden mellan brösten lyfts från bröstbenet.

Orsaker till symmasti

 • Felutformade implantatsfickor där man dissekerat/lossat vävnaden för långt in mot mitten.
 • Användning av för breda implantat.
 • Felaktig placering av implantaten utifrån storlek och förutsättningar. Placering bakom muskeln minskar risken för symmasti.
 • Symmasti kan förekomma vid både framför- och bakomplacering men är betydligt vanligare vid placering av implantaten framför muskeln.
 • Kan i vissa fall orsakas av för tidig belastning av brösten med en för tight, hårt pushande bh som flyttar implnataten.

Risk och sannolikhet för symmasti

 • Vi undersöker för närvarade hur stor den procentuella risken att drabbas av symmasti är.

Åtgärder vid symmasti

 • Symmasti är en av de svåraste komplikationerna att åtgärda.
 • Oftast behövs en operation där man med permanent a stygn syr ner bröstmuskeln och huden mot bröstbenet. På så vis skapas en sorts inre BH för implantatet.
 • Om implantaten är placerade framför muskeln kan byte av läge vara en annan lösning.

Förebyggande åtgärder mot symmasti

 • Begräsning av bredden på implantaten måste att man får ett tydligt mellanrum mellan brösten.
 • Implantat med hög profil kan användas för att få volym utan att behöva lägga implantaten närmre mitten.
 • Placering av implantaten bakom muskeln.
 • Användning av texturerade implantat med begränsad bredd och storklek vid placering framför muskeln.
 • Noggrann användning av stöd-bh efter operationen samt försiktighet vid belastning av brösten under läkningsperioden.

Tenting – huden mellan brösten reser sig

Tenting i huden mellan brösten

Tenting är en komplikation som innebär att huden släpper över bröstbenet så att den reser sig som ett tält mellan brösten.

 • Orsakerna till tenting är i princip desamma som vid symmasti och förebyggs därför på liknande sätt.
 • Det är inte ovanligt att den som drabbas av symmastia även får problem med tenting.
 • En åtgärd som ofta används vid tenting är att man går in och syr ner huden mot bröstbenet med permanenta stygn/tråd.

Infektion – förebyggs med antibiotika

I sällsynta fall blir området omkring bröstimplantaten infekterat. För att minska risken får man ofta antibiotika i förebyggande syfte.

En infektion kan uppkomma när som helst men vanligast är att den tillstöter inom en vecka från operationen.

I många fall måste då bröstimplantaten avlägsnas tills infektionen läkt ut. Man väntar sedan 4-6 månader för att vävnaden skall hämta sig och sätter sedan in ett nytt implantat.

Ärr – oundvikliga men sällan besvärande

Ärr - oundvikliga men sällan besvärande

Du kommer att få permanenta ärr efter din bröstförstoring. Dessa är normalt sett små, diskreta och sällan orsak till besvär.

I vissa fall kan det dock hända att ärren efter en bröstförstoring blir mer framträdande än vad du förväntat dig vilket kan kräva en korrigerande behandling.

Genom att vara noggrann med skötseln av dina ärr kan du själv påverka hur de läker. Du kan läsa mer om detta på sidan om tiden efter en bröstförstoring.

Känselförändring i bröstvårtan – oftast tillfälligt men kan bli permanent

Vissa kvinnor upplever att deras känslighet i bröstvårtan/brösten i någon mån förändras efter en bröstförstoring. Förändringen kan vara mer eller mindre kännbar.

 • Det kan ta upp till två år innan känseln normaliseras men normalt sett försvinner detta med tiden.
 • För vissa patienter blir förändringen dock bestående till följd av bröstoperationen.

Rupturer – när bröstimplantatens yta brister

Rupturer - när bröstimplantatens yta brister

Bröstimplantat kan, även om det är ovanligt, gå sönder. Detta kallas för en ruptur.

En ruptur kan uppkomma av flera olika saker. Till de kända orsakerna hör:

 • Skada på implantatet i samband med operation, kapselkontraktur, förslitning eller oförsiktig mammografi.
 • Slag/tryck på implantaten till följ av en olycka eller vardagssituation där implantaten utsätts för en kraftig påfrestning.

En ruptur kan leda till läckage från implantatet. Beroende vad man använt för av implantat så yttrar sig rupturer på olika sätt:

 • Koksaltimplantat punkteras och vätskan tas upp av kroppen.
 • Kohesiva silikongelimplantat läcker inte silikon men rupturen kan orsaka ärrbildning och i vissa fall kapselkontraktur.
 • Gamla implantat med flytande silikongel kan läcka silikon ut i fickan. Det är inte giftigt men kan orsaka besvärande ärrbildningar.

Mammografi kan om  den utförs på ett oförsiktigt sätt skada implantaten. Du skall därför upplysa om att du har bröstimplantat i samband med mammografi.

I de fall bröstimplantat går sönder ersätter tillverkaren normalt sett implantatet med ett nytt utan kostnad. Patienten får dock i dessa fall ofta stå för operationskostnaden själv.

Double Bubble (DB) – onaturliga dubbelkonturer

Exempel på s.k. double bubble (db)

Double Bubble, är ett begrepp som används för att beskriva en komplikation där det egna bröstet/vävnaden och implantatets position skiljer sig åt.

DB uppkommer på två sätt:

 • Implantaten sjunker ned och orsakar en onaturlig utbuktning under bröstvecket.
 • Den egna bröstvävnaden sjunker ned och börjar hänga från implantatet.

Orsaker till Double Bubble

DB och bottoming out efter bröstförstoring kan ha olika orsaker. Oftast har den att göra med patientens fysiska förutsättningar och val inför operation.

 • Double bubble är vanligast hos kvinnor med visst brösthäng i kombination med implantat placerade under muskeln.
 • Även kvinnor med kort avstånd mellan vårtgård och bröstveck, begränsat med hud i bröstens nedre del eller tubulära bröst löper ökad risk att utveckla DB.
 • De vanligaste orsakerna till DB är förlust av bröstvävnad till följd av viktnedgång eller efter graviditet, felaktig placering av implantaten vid operation, val av för stora (tunga implantat) samt kapselkontraktion.
 • Double Bubble korrigeras på kirurgisk väg. I vissa fall byter man implantaten eller ändrar placering. I andra utför man ett bröstlyft eller modifierar bröstvecket.
 • Vilken metod som är den bästa för att åtgärda en DB måste bedömas utifrån varje situation. Det är därför viktigt att en erfaren kirurg noggrant får undersöka problematiken.
 • Om DB uppträder tidigare än sex månader efter en bröstförstoring är rådet ofta att vänta och se hur läkningen påverkar situationen.

Bottoming out

Exempel på bottom out efter bröstförstoring

Bottoming out inträffar när vävnadsstödet är för svagt under implantatet så att det sjunker ned från sin ursprungliga position. Då får bröstet en onaturlig volymförskjutning till den nedre delen under bröstvårtan.

Det är inte ovanligt att personer med bröstimplantat kan ha en viss onaturlig volymfördelning men vid bottoming out blir den ofta så påtaglig att bröstvårtan börjar peka uppåt.

Orsakerna till bottoming out är ofta någon eller flera av följande:

 • Stora implantat
 • Mjuk eftergivlig bröstvävnad kring vecket under bröstet
 • Kirurgisk misstag vid justering av bröstvecket
 • Placering av implantaten framför muskeln
 • Användning av runda släta implantat
 • Fysisk påfrestning på brösten genom löpning/rytteri eller otillräckligt bruk av BH

Bröstförstoring och amning

Bröstimplantat påverkar inte kvinnans förmåga att amma och innebär heller ingen risk för barnet i samband med graviditet. Däremot kan de förändringar i kroppen som följer på en graviditet förändra resultatet av en bröstförstoring.

 • Det är viktigt att diskutera dina planer för graviditet och amning med din kirurg innan du genomgår en bröstförstoring.
 • Implantaten flyttar sig inte med åren. Det gör däremot bröstvävnaden ovanpå implantaten vilket med tiden ger brösten en mer hängande utseende.

Bröstförstoring och mammografi

Bröstförstoring och mammografi

Eftersom bröstimplantat i vissa fall försvårar mammografi kan det hända att du i samband med en sådan undersökning behöver genomgå ytterligare undersökningar.

Det är viktigt att du talar om för personalen att du har bröstimplantat innan du genomgår en mammografiundersökning.

Räkna med omoperation

Även om de allra flesta patienterna som genom går en bröstförstoring är mycket nöjda med resultatet bör man ändå vara inställd på att man förr eller senare kommer att behöva en omoperation.

De vanligaste skälen att dessa omoperationer utförs är att man är:

 • Önskan om att byta storlek
 • Onaturligt utseende till följd av fysiska förändringar p.g.a. ålder, graviditet eller viktförändring.
 • Skador på implantaten eller annan komplikation som e.x kapselkontration.

De flesta seriösa klinikerna för egen statistik över sina komplikationsfrekvenser. Fråga gärna om denna i samband med din konsultation.

Tänk på att ditt operationsbeslut skall vara en sammanvägning av risken som du tar mot nyttan du vill uppnå.

Till startsidan: Allt om bröstförstoring »

Faktagranskad av: Dr. Per Windh, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-04