Allt om penisförstoring

En penisförstoring är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för penisförlängning och/eller penisförtjockning.

 • Genom en kirurgisk penisförstoring kan man uppnå både en förlängning och förtjockning av penis.
 • Med dagens metoder för penisförstoring kan man få en förlängning av penis med 2-5 cm i SLAKT tillstånd och en förtjockning av penis med 30-50%.
 • Många plastikkirurger anser att penisförstoringar inte bör utföras av rent kosmetiska skäl. De menar att operationen innebär onödiga risker i förhållande till relativt begränsade resultat.
 • Penisförstoringar utförs inom sjukvården för behandling av s.k. micropenis (>6 cm i erigerat tillstånd).

Mannens penis har i alla tider betraktats som en symbol för manlighet. Storlekens betydelse för sexlivet och för självkänslan är ett ständigt ämne för diskussion.

Vem är en lämplig kandidat för penisförstoring?

Guide till att förstora penis

En penisförstoring har i första hand effekt på penisens storlek i slakt tillstånd. I erigerat tillstånd är förstoringen marginell.

 • Den som överväger en penisförstoring bör i första hans vara ute efter en effekt i ”omklädningsrum” snarare än en ”sovrumseffekt”.
 • Detta behöver inte betyda att en penisförstoring inte har någon påverkan på patientens sexliv.
 • Många patienter upplever en positiv förändring av sexlivet som en effekt av det ökade självförtroende som penisförstoringen medfört.
 • För den som i fösta hand är intresserad av en penisförlängning är det viktigt att ha realistiska förväntningar på vad ingreppet kan åstadkomma.
 • Det är viktigt att man gör ingreppet för sin egen skull och inte för någon annans.

Vissa sjukdomar som blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, urologisk sjukdomshistorik eller vissa andra tillstånd kan utgöra hinder för en penisförstoring och måste därför utredas noggrant.

När man diskuterar penisförlängning och penisförtjockning är det viktigt att förstå att den förstoring man åstadkommer i första hand  märks vid slakt tillstånd och att det endast rör sig om marginella skillnader vid stånd.

Metoder för penisförstoring

Det stora intresset för penisförstoring har gjort att man i alla tider sökt efter olika lösningar.

Den här informationssidan handlar om KIRURGISK penisförstoring men för att sätta denna i ett sammanhang berör vi här även några av de vanligaste icke-vetenskapliga metoderna.

Penisförstoring utan kirurgi

Metoder för penisförstoring

Det marknadsförs idag ett stort antal olika metoder för penisförstoring utan kirurgi. Ofta presenteras dessa genom, vad som framstår som, seriösa annonser uppbackade av vetenskaplig research.

 • Om du tittar noga på informationen om olika metoder för penisförstoring utan kirurgi så upptäcker du dock snart att alla påståenden om säkerhet och effektivitet saknar vetenskaplig grund.
 • Detta beror på att det inte finns någon tillförlitlig vetenskaplig forskning som funnit någon form av effektiv metod för penisförstoring utan kirurgiska ingrepp.
 • I brist på vetenskapliga rapporter och artiklar tvingas marknadsförarna av dessa metoder för penisförstoring att hänvisa till utlåtanden från ”specialister”, ”nöjda användare” samt bilder som inte är alltid är tillförlitliga.

De vanligaste icke-kirurgiska metoderna för penisförstoring

 • Manuell sträckning eller massage Dessa övningar skall utföras i 30 minuter/dag i ett ospecificerat antal dagar. Även om de är säkrare än många andra metoder kan de leda till uppkomst av inre ärrvävnad, smärta och deformiteter.
 • Sträckning genom vikt- eller dragbelastning Denna metod innebär att vikter eller en draganordning fästs i penis under långa tidsperioder och kan leda till permanenta skador på penis och dess funktioner.
 • Vakuum pumpar – Eftersom vakuumpumpar suger blod in i penis och får den att svälla är de användbara för behandling av impotens. Dessa kan skapa illusionen av en större penis men resultatet är inte permanent. Upprepad användning kan leda till skador på svällkropparna i penis vilket resulterar i försvagad erektion.
 • Piller och krämer – Dessa piller och krämer innehåller normalt sett vitaminer, mineraler, örter och i vissa fall hormoner som testosteron. Även om testosteron ibland används på pojkar för att påskynda puberteten finns det inga som helst vetenskapliga bevis på att detta eller något annat ämne kan påverka penisstorleken.

Gemensamt för de metoder som beskrivs ovan är att det inte finns någon respektabel vetenskaplig forskning som antyder att de har någon effekt. Detta skall ses i ljuset av att stora forskningsresurser under lång tid har investerats i att finna den ”heliga graal” en fungerande produkt för penisförstoring utgör.

Macrolane filler för penisförtjockning

För ett antal år sedan fanns det en metod för penisförstoring med hjälp av en filler som heter Macrolane.

 • En penisförstoring med Macrolane innebar att man sprutade in en vävnadsfiller med namnet Marcrolane under huden på penisskaftet.
 • Behandlingen var enkel och gav en tillfällig förtjockning av penis som höll i sig i ca ett år.
 • Efter en tid visade det sig att risken för biverkningar och komplikationer var större än effekten och nyttan av behandlingen. Detta gjorde att man slutade använda den helt.

Så går en penisförstoring till

En penisförstoring kan delas upp som en process i tre steg. Planering, utförande och efterförlopp.

Planering inför en penisförstoring

Det första som sker när du bestämt dig för att gå vidare med ditt intresse för en penisförstoring är att du bokar tid för ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg.

 • Vid din inledande konsultation kommer din kirurg att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd, storlek på penis samt om det föreligger några problem med urinvägarna eller sexuella funktioner. Om så är fallet skall dessa undersökas av en urologspecialist.
 • Kirurgen bedömer även hur rörlig peniskroppen är samt förutsättningarna för en lyckad penisförstoring.
 • Var ärlig när du beskriver dina förväntningar på din penisförstoring för din kirurg.
 • Lyssna noga och kräv tydlighet av din kirurg i dennes beskrivning av de begränsningar och risker operationen innebär.

Operationsförlopp vid penisförstoring

Planering inför en penisförstoring

En penisförstoring kan utföras antigen som en penisförlängning eller som en penisförtjockning. Detta är två olika ingrepp men de kan utföras vid samma operationstillfälle.

 • Penis består av 3 svällkroppar. Vid sexuell stimulans fylls dessa med blod vilket leder till erektion.
 • Grovt räknat befinner sig 2/3 av penis på utsidan kroppen. Ca 1/3 finns på insidan förankrad i blygdbenets underkant.
 • En penisförlängning går ut på att flytta fram den del av penis som befinner sig innanför blygdbenet.

Både penisförlängning och penisförtjockning utförs i narkos vilket innebär att patienten sover genom hela ingreppet.

Tillvägagångssätt vid penisförlängning

a.) visar de ligament som lossas vid en penisförlängning b.) penis c.) pungen

a.) visar de ligament som lossas vid en penisförlängning b.) penis c.) pungen.

En penisförlängning är ett förhållandevis litet kirurgiskt ingrepp. Själva operationen tar ca en timme och går till på ungefär följande sätt:

 1. Kirurgen lägger ett snitt i könsbehåringen strax ovanför penis. Genom detta snitt går kirurgen in och lossar delar av de ligament som fäster den inre delen av penisen mot blygdbenet.

 2. Den dolda delen av penis förskjuts på detta sätt framåt och hamnar på utsidan kroppen. På så sätt åstadkoms en förlängning av penis.
 3. Hur stor förlängningen blir beror på hur stor den inre delen av penis är samt hur stor rörelseförmåga denna del har.
 4. När penis lyfts fram sys svällkropparna fast i sin nya framskjutna position varpå snittet sys igen på ett sådant sätt att det skjuter huden framåt vilket bidrar till att förlänga penis vid basen.
 5. Efter ett antal veckors läkning får patienten påbörja en dragbehandling som syftar till att förhindra att den del av penis som lyfts fram dras tillbaka in i kroppen. Dragbehandlingen utförs av patienten själv och skall pågå i flera månader.

En penisförstoring tar i normalfallet en till två timmar att genomföra och leder i kombination med dragbehandling ofta till en förlängning av penis med 2-5 cm i slakt tillstånd. Längden i erigerat tillstånd påverkas i de flesta fall inte i någon större utsträckning.

Tillvägagångssätt vid penisförtjockning

Vid en penisförtjockning placeras fettceller eller ett hudtransplantat under huden på penis. På så sätt åstadkoms en förtjockning med upp till 30% i slakt- och upp till 10% i erigerat tillstånd.

 • Fettcellerna tas från ett annat ställe på den egna kroppen och injiceras under huden på penis. Normalt används ca 20-30 ml.
 • Vid placering av hud transplanteras denna antingen från den egna kroppen eller från en donator. Huden sätts sedan in genom snitt som läggs i huden på penis. Vid transplantation av hud måste även omskärelse göras.
 • Eftersom både fettceller och hud är organiska element finns det risk för att de bryts ner av kroppen och att förtjockningen därigenom inte förblir permanent.
 • Det finns också risk för att en inläkningsstörning kan leda till ärrbildning och resultera i snedheter. Dessa kan normalt sett rätas ut genom dragbehandling under ett halvårs tid.

Bilder före och efter penisförstoring

Välkommen till bildgalleriet för penisförstoring! Här ser du autentiska bilder tagna före och efter kirurgisk penisförstoring.

Bilder före och efter kirurgisk penisförstoring

I bildväxlaren nedan kan du se före & efter bilder på penisförstoring genom penisförlängning eller penisförtjockning. Före och efter bilderna ger en uppfattning av vad en penisförstoring genom penisförlängning eller penisförtjockning kan åstadkomma. Före och efterbilder av en plastikoperation skall dock aldrig ses som en bild av vad patienten kommer att uppnå för resultat av sin plastikkirurgi utan endast som en indikation på vad som är möjligt att åstadkomma.

Läkning och återhämtning

Efter en penisförstoring

En penisförstoring är, ur kirurgisk synvinkel, en relativt enkel operation. Oavsett om det rör sig om penisförlängning eller penisförtjockning är tiden för läkning och återhämtning relativt odramatiskt.

 • Omedelbart efter operation förses området med ett skyddande förband.
 • Du kommer att uppleva en viss smärta under de första dagarna vilken kuperas med smärtstillande läkemedel.
 • Stygnen plockas bort efter ungefär 10 dagar.
 • Viss tillfällig efterblödning från operationssåret kan förekomma. Om blödningen inte upphör inom 30 minuter bör du kontakta din klinik.
 • För att minska risken för infektion ges antibiotika under fem dagar.
 • Du kan och skall duscha dagligen redan dagen efter din penisförstoring.
 • Svullnad och blåmärken är relativt vanligt förekommande. Dessa kvarstår normalt sett i upp till tre veckor. För att minimera dessa bör patienten under den första veckan vila i sängläge så mycket som möjligt.

De flesta patienter är tillbaka på jobbet efter ca en vecka. Sexuella aktiviteter kan återupptas efter 4-6 veckor i likhet med andra mer krävande fysiska aktiviteter.

Dragbehandling efter penisförlängning

Efter en penisförlängning får patienten ofta instruktioner om att genomföra en dragbehandling efter operationen.

 • Dragbehandlingen utförs antingen manuellt genom en form av massageövning eller med hjälp av en specialapparat. Behandlingen pågår i 3-6 månader. En långtidsbehandling kan förlänga penisen ytterligare.
 • Syftet med en dragbehandling är; 1) att förhindra att den del av penisen som lyfts fram dras tillbaka i sitt ursprungliga läge och 2) att motverka uppkomst av bindvävnad.
 • Det slutgiltiga resultatet av en penisförlängning syns först efter 6-12 månader.

Risker vid penisförstoring

Komplikationer vid penisförstoring

Penisförlängning är ett omtvistat ingrepp p.g.a. av de risker ett fungerande organ utsätts för. Metoderna har genom åren förfinats. Risken för komplikationer och bieffekter har minskat men är ändå närvarande.

 • De risker en penisförstoring förknippas med kan delas upp i allmänna risker och specifika risker.
 • Den här sidan handlar om de specifika risker som i första hand förknippas med en penisförlängning eller penisförtjockning.
 • Du kan läsa mer om de allmänna riskerna som finns närvarande vid all typ av kirurgi på sidan om risker vid plastikoperationer.

Missnöje med resultaten – största risken vid penisförlängning

Den, ur sannolikhetssynpunkt, största risken är att patienten är missnöjd med resultatet efter sin penisförstoring.

I en amerikansk studie på 58 patienter som genomgått en penisförstoring tyckte 68% att resultatet inte nått upp till deras förväntningar.

Försämrat stöd och känsel

Vid en penisförlängning lossar man de ligament som lyfter penisen uppåt vid erektion. Detta kan ge biverkningar.

 • De flesta patienterna får räkna med att penisen pekar nedåt vid erektion.
 • I vissa fall blir även styrseln i penis försämrad.
 • Det finns också risk för försämrad känsel i penis samt nedsatt erektionsförmåga.

Risker vid penisförtjockning

Vid penisförtjockning finns det risk att det transplanterade fettet inte överlever på sin nya plats. Detta kan medföra flera problem.

 • Om fettet försvinner förlorar man den förtjockning man uppnått vid transplantationen.
 • Det finns även risk för att fettet försvinner ojämnt vilket leder till ojämnheter på penis.
 • Vid transplantation av hud riskerar ärren där den transplanterade huden förts in att upptäckas i samband med ”intima inspektioner” av en partner.

Priser för penisförstoring

Priset för en penisförstoring

Priset för en penisförstoring påvekas av flera olika faktorer, inte minst kompetensen hos den plastikkirurg som utför ingreppet.

De priser för penisförstoring vi anger här är endast till för att ge dig en uppfattning om kostnaden.

Ungefärliga priser för penisförstorande ingrepp

 • Kostnaden för en kirurgisk penisförlängning är ungefär 60 000 kr.
 • För en penisförtjockning med fett eller läderhudstransplantat är priset ca 25 000 – 35 000 kr.
 • Om både penisförlängning och penisförtjockning utförs vid samma operationstillfälle är kostnaden för båda ingreppen ca 80 000 kr.

Lån och finansiering för penisförstoring

För den som inte har möjligheten eller viljan att finansiera sin penisförstoring själv finns flera olika alternativ till lån och finansiering för plastikkirurgi.

 • Det finns flera företag som specialiserat sig på finansiering av vård, skönhetsbehandlingar och plastikoperationer. 
 • Innan du lånar pengar till en plastikoperation skall du dock noggrant sätta dig in i villkoren och avgifterna för lånet.
 • Du kan läsa mer om hur du kan finansiera din penisförstoring informationssidan om lån till plastikoperationer.


Informationen på den här sidan ger allmän information om penisförstoring. Den kan och skall dock inte ersätta en medicinsk konsultation.