Risker för komplikationer och biverkningar vid plastikkirurgi

Alla operationer innebär risker för biverkningar och komplikationer. Plastikkirurgi är inget undantag.

När man väljer att genomgå en plastikoperation så tar man två risker.

 1. Att bli missnöjd med resultatet. Detta är en kosmetisk risk.
 2. Att drabbas av oönskade komplikationer och biverkningar. Detta är en hälsorisk.

Är risken värd resultatet?

Det finns vissa skillnader mellan den risk man tar i samband med en plastikoperation och den man blir föremål för när en operation utförs av medicinska orsaker.

I första hand handlar skillnaden mellan en plastikoperation och en vanlig operation om valmöjligheten.

 • En vanlig operation utförs av medicinska skäl. Den är nödvändig.
 • En plastikoperation utförs av estetiska skäl. Den är självvald.

Frågan som man alltid måste ställa sig inför en plastikoperation är: Är risken jag tar värd resultatet jag hoppas på att få?

Plastikkirurgi påverkar välbefinnandet

Operationer som utförs av medicinska skäl har alltid ett tydligt hälsomotiv. En operation som utförs av estetiska skäl handlar mer om ett personligt motiv. Detta innebär inta att en plastikoperation inte kan påverka hälsan på ett positivt sätt. Det kan den.

Många patienter upplever ett ökat självförtroende och en förstärkt självbild efter sin plastikkirurgi. På detta följer ett ökat välbefinnande. I högsta grad en direkt påverkan på vår psykiska hälsa som ju har en välkänd koppling till vårt fysiska välmående.

”Det slutgiltiga beslutet skall vara resultatet av ett medvetet ställningstagande baserat på en sammanvägning av den risk man tar i förhållande till de fördelar man ser.”

Förstå och acceptera risken

Riskhantering

Valmöjlighetsaspekten innebär att det är viktigt att man som patient är medveten om de risker och komplikationer man utsätter sig för när man väljer att genomgå ett plastikkirurgisk ingrepp.

Det slutgiltiga beslutet att utföra en plastikoperation skall vara resultatet av ett medvetet ställningstagande baserat på en sammanvägning av den risk man tar i förhållande till de fördelar man ser.

Riskhantering handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt hur stor sannolikheten är att man drabbas av dem. Man skall därför som patient både ställa sig själv och sin plastikkirurg frågorna;

 • Vilka risker är förknippade med ingreppet?
 • Hur sannolikt är det att jag drabbas av dem?
 • Vad är konsekvensen?

Man kan dela upp risker vid plastikkirurgi som allmänna och ingreppsspecifika risker. På den här sidan redogörs för de allmänna riskerna – de som i någon form alltid finns med på risksidan oavsett vilken typ av operation man genomgår.

Ytterligare information om de ingreppsspecifika riskerna finns i respektive ingrepps informationssektion.

Estetiska risker och komplikationer vid plastikkirurgi

Missnöje med operationsresultaten

Den risk man som patient har störst sannolikhet att drabbas av är missnöje med resultaten. Att inte uppnå de mål man föreställt sig.

De två vanligaste typerna av är missnöje efter en plastikoperation är lite av varandras motsats:

 1. Man upplevelser inte ha fått så stora förändringar som man förväntat sig.
 2. Förändringarna blev större än man förväntat sig med följden att man inte riktigt känner igen sig själv.

Ett vanligt exempel på en större förändring än förväntat inträffar vid näsplastiker. Här reagerar ofta patienten över den stora skillnaden mot hur man såg ut tidigare.

Assymetrier

Andra estetiska komplikationer som man som patient måste förhålla sig till är s.k. asymmetrier, skillnader mellan form/storlek på två parorgan exempelvis vid en bröstförstoring, eller i de båda ansiktshalvorna efter ett ansiktslyft.

Ärr och hudojämnheter

Andra exempel på estetiska komplikationer är att patienten upplever operationsärren som mer framträdande än vad hon/han tänkt sig eller att en viss ojämnhet och/eller färgskillnad i huden uppkommer.

Så minskar du risken för missnöje

Så minskar du risken för missnöje

Eftersom de estetiska riskerna till stor del grundar sig på individens egen upplevelse är tydlighet i kommunikationen mellan plastikkirurg och patient ytterst viktig.

 • I många fall kan bilder som patienten själv tar med sig vara till stor hjälp.
 • I andra kan datorsimulering användas vilket visat sig vara ett mycket värdefullt redskap.

Försäkra dig om alltid om att din plastikkirurg fullt ut har förstått vad du vill förändra och så långt det är möjligt exakt vilken förändring du förväntar dig.

Det är också viktigt att du som patient har inställningen att du utför operationen för att förbättra något och inte för att uppnå perfektion. Förvänta dig inte heller att din omvärld kommer att behandla dig annorlunda och gör av samma skäl ingreppet för din egen skull inte för någon annans.

Det är även viktigt att känna till att ingen seriös plastikkirurg oavsett hur kompetent han eller hon är på förhand kan garantera ett resultat fritt från estetiska komplikationer. Såvida ingreppet utförs på ett riktigt sätt och i linje med beprövad och vedertagen teknik går det dock oftast att korrigera sådana i efterhand.

Hälsorisker vid plastikkirurgi

Blödning

Det är möjligt, men ovanligt, att en blödning uppstår under eller efter operationen. Under operationen minimerar man normalt sett risken genom att hålla sig långt ifrån stora blodkärl, använda kärlsammandragande mediciner samt snabbt koagulera små blödande kärl med hjälp av ett särskilt instrument.

 • I de fall att en efterblödning under huden uppkommer sker det normalt sett inom ett par timmar upp till ett dygn efter operation.
 • En efterblödning behöva tömmas och en liten dränageslang läggas in. I mycket ovanliga fall kan det uppkomma behov av blodtransfusioner.

För att minska risken för blödning skall du inte ta blodförtunnande medel som magnecyl eller liknande anti-inflammatorisk medicin. Du skall heller inte dricka alkohol inom tio dagar före din operationen. Även vissa örter som kan fås receptfritt kan öka blödningsbenägenheten.

Infektion

Infektioner är ovanliga vid plastikkirurgiska ingrepp

Infektioner är ovanliga vid plastikkirurgiska ingrepp men om en sådan uppkommer bör den behandlas med antibiotika. I sällsynta fall kan det behövas behandling på sjukhus och ytterligare kirurgi.

 • Många kirurger föredrar att begränsa risken för infektion genom att ge förebyggande antibiotikabehandling vid vissa ingrepp.
 • Om en infektion tillstöter yttrar den sig ofta först efter 3-7 dagar efter operation.
 • Symptom på infektion är tilltagande värk, förhöjd temperatur och/eller svullnad i operationsområdet, rodnad samt feber.

Dålig sårläkning

Det kan hända att sårläkningsprocessen inte fortlöper som den skall. Detta kan yttra sig i form av, långsam läkning, såröppning eller försenad läkning.

Om en allvarlig infektion uppkommer i eller under huden kan man få vävnadsskador. I extrema fall kan huden gå i s.k. nekros (vävnadsdöd).

Dålig sårläkning kan behöva frekventa såromläggningar och i vissa fall korrigerande kirurgi vid ett senare tillfälle. Rökare löper ökad risk för hudläkningsproblem.

Svullnad

När kroppen läker en större skada uppstår svullnad. Detta är helt normalt. Överdriven svullnad kan dock vara ett tecken på problem.

 • Om man drabbas av överdriven svullnad måste den undersökas på kliniken är operationen utförts.
 • Då svullnad som komplikation är svår att förutse är det viktigt att utvärderingen av slutresultatet äger rum först efter 9-12 månader efter operation.

Känselförändringar

Eftersom man vid snittläggningen under kirurgin även skär igenom nervbanor kan du efter operationen uppleva förändrad eller förlorad känsel i operationsområdet.

Efter en operation byggs nya nervbanor upp. Normalt sett övergår känselförändringarna till det normala inom ett par månader. Det är dock inte alltid som känseln återkommer helt och i vissa fall kan den gå förlorad helt.

Ärr

I alla ingrepp där huden penetreras uppkommer ärr i någon omfattning. Hur ärren slutligen kommer att se ut är dock svårt att förutse då de till stor del påverkas av patientens egen läkeprocess och behandling medan den äger rum.

 • I normalfallet är ärren först röda och fasta för att efterhand mjukna och blekna.
 • I undantagsfall läker dock huden på ett oförutsett sätt med tjocka, breda ärr som följd. I vissa fall kan detta rättas till genom att ärren behandlas med kortison. I andra fall kan de behöva behandlas genom ytterligare kirurgi i en s.k. ärrplastik.

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan olika allergiska reaktioner uppkomma. Dessa kan uppkomma lokalt eller och orsakas av olika saker som tejp, suturmaterial, eller medel som applicerats på huden.

Allergiska reaktioner kan även utlösas av mediciner och spridas i kroppen. En sådan central reaktion kan bli allvarlig. Det är därför viktigt att du uppger eventuella allergier eller överkänslighet i din hälsoprofil vid din konsultation. I vissa fall kräver allergiska reaktioner ytterligare behandling.

Lokalbedövning och narkos

Lokalbedövning och narkos

 • Både lokalbedövning och narkos innebär risker.
 • Det finns en möjlig risk för komplikationer och skador relaterade till anestesin.
 • I mycket sällsynta fall finns det en risk att avlida av alla former av bedövning och narkos.

Övrig information relaterad till risker vid plastikkirurgi

Det finns även andra och mycket sällsynta risker förenade med plastikkirurgi. Till dessa hör exempelvis risken för nekroser och blodpropp. Det är dock inte möjligt att i detalj beskriva alla tänkbara scenarior och risker utan att göra detta material allt för omfattande.

 • Som patient kan det upplevas skrämmande att konfronteras med de möjliga scenarior som finns med på risksidan vid utförandet av ett plastikkirurgiskt ingrepp.
 • Det är dock viktigt att sätta dessa i perspektiv i fråga om sannolikhet och konsekvens.
 • Flera mätningar har gjorts på hur vanligt det är att man som patient drabbas av en komplikation till följd av en plastikoperation. Dessa material skiljer sig emellertid relativt mycket åt.
 • Man kan dock konstatera att sannolikheten för att man som patient skall drabbas av någon form av komplikation endast är ett par procent. Huvuddelen av dessa består av risker med en mycket begränsade konsekvenser.
 • Risken att drabbas av en komplikation som är att anse som direkt hälsofarlig eller av allvarlig estetisk natur måste beräknas med hjälp av tiondelar av procent.

Ett råd på vägen

Det bästa sättet att minska risken för att drabbas av såväl estetiska som hälsorelaterade risker för komplikationer är:

 1. Välj en kompetent klinik och kirurg.
 2. Informera dig väl före ditt ingrepp.
 3. Var tydlig med sina förväntningar och ha realistiska förväntningar på resultatet.

Du finner ytterligare information om hur du hittar en bra klinik och kirurg på sidan om att välja plastikkirurg.