Att välja klinik och plastikkirurg

Det viktigaste beslutet för den som bestämt sig för att utföra ett plastikkirurgiskt ingrepp är på vilken klinik- och av vilken plastikkirurg operationen skall utföras. Detta är ett beslut som du som patient vid en privat plastikkirurgisk klinik själv måste fatta och ta ansvar för.

Ta inget för givet!

Som patient inom svensk sjukvård förutsätter man gärna att all sjukvård håller samma kvalitet och följer samma standard oavsett vart man vänder sig. Detta stämmer inte inom den estetiska plastikkirurgin.

Att genomgå ett kosmetiskt ingrepp på en privat klinik är i slutänden patientens eget beslut och ansvar. Därför måste man informera sig väl.

Några råd innan du bestämmer dig

Att genomgå en plastikoperation är ett stort och viktigt beslut. Tänk på följande:

 • Ditt utseende kommer att förändras permanent och det finns alltid en risk för komplikationer eller att resultatet inte blir som du tänkt dig.
 • Gör ingreppet för din egen skull och för att åtgärda något som du själv över tid och efter noggrant övervägande kommit fram till att du vill förändra.
 • Förvänta dig inte perfektion utan förbättring och utgå inte från att din omvärld kommer att behandla dig annorlunda till följd av ditt ingrepp.
 • Tänk på att den vanligaste orsaken till missnöje med en plastikoperation bottnar i att läkaren och patienten inte har förstått varandra fullt ut innan operationen.
 • Var medveten om att olika specialister kan komma med olika förslag på behandlingsmetoder. Detta beror på att de gärna väljer de metoder de är förtrogna med och har erfarenhet av. Inom plastikkirurgin finns det dock flera vägar som leder till lyckade resultat.
 • Låt inte pengar vara en allt för tungt vägande faktor vid valet av kirurg. Du är alldeles för viktig för det.

Välj klinik och kirurg mer omsorg

När du efter noggrann research och moget övervägande bestämt dig för att du vill gå vidare med dina planer och utföra ett ingrepp är det första steget (beslutsfasen) klar.

Nästa steg är att boka en tid hos en klinik för ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg. Den här sektionen om valet av plastikkirurg hjälper dig att välja rätt kirurg för ditt ingrepp.

Utmaningar i valet av kirurg

Plastikkirurg eller kvacksalvare?

Vem som utför din plastikoperation påverkar i stor utsträckning det slutgiltiga resultatet. Det är därför av största vikt att operationen utförs av en person med rätt kompetens och erfarenhet för uppgiften. Hur konstigt det än mår låta har inte alla kirurger som ägnar sig åt plastikkirurgi detta.

Balansgång mellan vinstintressen och vårdkvalitet

Den svenska marknaden för plastikkirurgiska ingrepp omsätter idag bortåt en halv miljard kronor och efterfrågan ökar stadigt. Detta medför att även antalet privata aktörer i form av plastikkirurger/kliniker som konkurrerar om marknadsandelarna ökar.

I normalfallet innebär en konkurrensutsatt marknad bara fördelar för konsumenten eftersom det leder till högre kvalitet och lägre priser. Inom vårdtjänster i allmänhet finns det dock en gammal och välkänd konflikt mellan privata vinstintressen och vårdkvalitet. Den plastikkirurgiska marknaden är inget undantag.

Plastikkirurg eller kirurg?

Utöver den grundläggande konflikten mellan privata vinstintressen och vårdkvalitet lider den svenska plastikkirurgiska marknaden av ett bristfälligt regelverk.

I dagsläget räcker med en läkarlegitimation för att ha rätt att erbjuda och utföra plastikoperationer. Problemet är att grundläggande läkarkunskaper ofta inte är tillräckliga för att utföra många plastikkirurgiska ingrepp på ett säkert och tillfredsställande sett.

”I Sverige finns inga krav för på att läkaren ska vara specialistutbildad plastikkirurg för att få utföra en plastikkirurgisk operation. Vem som helst med läkarlegitimation kan alltså utföra jobbet?
– I princip är det så, säger Michael Olenius, från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.
Vad tycker du om det?
– Det tycker jag är vedervärdigt!” (citat från SVT´s Uppdrag Granskning)

Alla säger olika

Förutom den rådande intressekonflikten och det bristfälliga regelverket är det också svårt att som konsument hitta tillförlitlig information om de olika ingreppens risker och möjligheter. Det är inte heller lätt att utifrån de motsägelsefulla uppgifter som man får av såväl kliniker som andra källor, inte minst på internet, avgöra vilken klinik och kirurg man skall välja.

Sammantaget gör dessa faktorer det besvärligt för en person med endast konsumentkunskaper i plastikkirurgi att avgöra vart man med trygghet kan vända sig för att utföra ett plastikkirurgiskt ingrepp.

Den rådande situationen leder i sin tur till att många patienter känner otrygghet inför att utföra en plastikoperation i allmänhet och inför valet av plastkirurg och klinik i synnerhet.

De goda nyheterna

De goda nyheterna är att svensk estetisk plastikkirurgi generellt sett håller mycket hög standard och det finns gott om kompetenta svenska plastikkirurger och kliniker. Det är t.o.m. så att många svenska kliniker regelbundet tar emot tillresande celebriteter för vilka ”endast det bästa är gott nog”.

Ovanstående innebär att förutsättningarna för att få en lyckad plastikoperation, med ett minimum av komplikationer, och bästa tänkbara operationsresultat utförd i Sverige är mycket goda. Det handlar till stor del om att välja kirurg med omsorg.

Kännetecken hos en bra plastikkirurg

Estetisk plastikkirurgi handlar till skillnad från vanlig vård om mer än att råda bot på olika medicinska tillstånd. Detta ställer i sin tur andra krav på en plastikkirurg än på andra läkare. Resultatet av en plastikoperation är till stor del resultatet av i vilken utsträckning kirurgen besitter dessa egenskaper.

Medicinska specialistkunskaper

Medicinska specialistkunskaper

För att ha rätt att kalla sig för plastikkirurg krävs att man innehar ett av Socialstyrelsen utfärdat bevis om specialistkompetens i plastikkirurgi. För att ett sådant bevis skall utfärdas krävs utöver avslutad läkarutbildning och praktik ytterligare fem års specialistutbildning inom rekonstruktiv plastikkirurgi.

Specialistutbildning inom rekonstruktiv plastikkirurgi innebär en god kunskapsgrund för den läkare som avser ägna sig åt estetisk plastikkirurgi. De svenska specialisterna i plastikkirurgi är medlemmar av Svensk Plastikkirurgisk Förening.

I Svensk Plastikkirurgisk Förening finns en underavdelning som heter Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP). SFEP´s medlemmar består av specialister i rekonstruktiv plastikkirurgi med ett särskilt intresse för och med dokumenterad kompetens inom estetisk plastikkirurgi.

Notera att ordet ”plastikkirurg” omfattas av s.k. namnskydd och skall inte blandas ihop med begrepp som estetisk kirurg, specialist på kosmetisk kirurgi, utbildning med inriktning mot estetisk/kosmetisk kirurgi” etc. som inte innebär någon formell specialistkompetens.

Hantverksskicklighet

Den grekiske filosofen och naturforskaren Aristoteles beskrev en gång konst som ”möjligheten att kunna förutse resultatet innan detta formar sig i materialet”. Denna egenskap är utan tvivel en mycket viktig egenskap hos varje plastikkirurg och den kan endast erhållas genom erfarenhet. Denna förmåga är en del av den medicinska ”hantverksskicklighet” som en kirurg kontinuerligt utvecklar för varje gång han/hon utför ett visst ingrepp.

Notera att många kirurger endast arbetar deltid med estetisk plastikkirurgi och därför inte lika fort eller i samma omfattning inhämtar erfarenheter ifrån den estetiska kirurgin. En kirurg kan med den höga specialiseringsgrad som finns inom den estetiska plastikkirurgin heller inte vara expert på allt. Därför specialiserar sig de flesta kirurger inom t.ex. 3-4 områden (ex. näsplastik, ansiktslyft och ögonlocksplastik).

Artistiska egenskaper

Kosmetisk plastikkirurgi har till syfte att skapa eller forma något vilket tillför ett konstnärligt element till den medicinska specialiteten. Detta ställer krav på kirurgens kunskap om och känsla för form och proportioner.

Många kirurger visar bilder på referenspatienter för att ge sin patient en uppfattning om hur denna egenskap avspeglats i tidigare patienter.

God kommunikationsförmåga och empati

God kommunikationsförmåga och empati

Den vanligaste orsaken till postoperativt missnöje är att resultatet inte blivit som patienten förväntat sig. Detta beror sällan på att operationen gått fel utan snarare på att patienten och kirurgen missförstått varandra i diskussionen om patientens mål och förväntningar inför ingreppet.

Det konstnärliga element som finns med inom den estetiska plastikkirurgin innebär att ett visst mått av subjektivitet alltid smyger sig in i diskussionen om patientens mål med sin operation. Skönheten ligger som bekant till stor del i betraktarens öga.

En skicklig kirurg kan inte bara hantera en skalpell utan investerar även tid och genuint intresse i att förstå sin patient fullt ut. Han/hon har också en personlighet och kommunikationsförmåga som gör honom/henna lätt att tala med och lätt att förstå. Dialogen med patienten genomsyras av tydlighet, ärlighet och uppriktighet vilket vinner dennes tillit.

Ovanstående förhållningssätt är de kompetenta kirurgernas varumärke och det får dig som patient att känna dig trygg i din kirurgs färdigheter och personliga engagemang i att ge dig sitt allra bästa.

Checklista för klinik- och kirurgval

Denna checklista innehåller ett antal punkter som var och en kan ses som positiva indikationer. De skall dock ses i sitt sammanhang och inte var för sig vara avgörande vid valet av klinik och kirurg för utförandet av ditt ingrepp.

Är kirurgen specialist i plastikkirurgi?

Socialstyrelsen är ytterst ansvarig för legitimering av läkare. En plastikkirurg skall utöver att vara utbildad och av Socialstyrelsen legitimerad läkare och ha genomgått specialistutbildning inom plastikkirurgi.

Efter att genomgången specialistutbildning verifierats och intyg om genomförd specialisttjänstgöring mottagits utfärdar Socialstyrelsen ett bevis om specialistkompetens i plastikkirurgi. Först då har man rätt att kalla sig plastikkirurg.

Är kirurgen är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening?

Plastikkirurgi delas upp i två huvudområden rekonstruktiv- och estetisk plastikkirurgi. Rekonstruktiv (återskapande) plastikkirurgi utförs på sjukhus i syfte att korrigera kosmetiska defekter eller deformiteter som att förminska onormalt stora bröst, transplantera hud vid brännskador, återskapande kirurgi efter cancrar eller normalisera medfödda missbildningar.

Genom sjukhuserfarenheten får kirurgen stor erfarenhet i att arbeta med hud och underliggande vävnader samt att hantera komplikationer. Dessa erfarenheter och operationella färdigheter är både en grundläggande förutsättning och av stort värde för den som avser arbeta med estetisk plastikkirurgi.

Den läkare som genomgått lagstadgad specialistutbildning och erhållit erforderlig erfarenhet och kompetens inom rekonstruktiv plastikkirurgi kan bli medlem SPF (Svensk Plastikkirurgisk Förening) som samlar svenska läkare med specialistkompetens i plastikkirurgi och har f.n. ca 150 medlemmar.

Är kirurgen medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi?

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) är en sektion i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF). Föreningen syfte är att höja standarden inom den estetiska plastikkirurgin. Föreningen har ca 100 aktiva medlemmar.

För medlemskap i föreningen krävs följande:

 • Minst fem års sammanlagd klinisk tjänstgöring inom plastikkirurgin med vitsordad, dokumenterad, egen erfarenhet och kunskap om estetisk plastikkirurgi.
 • Två andra medlemmar skall rekommendera och intyga om goda kunskaper inom den estetiska plastikkirurgin.
 • Samtliga medlemmar skall vidareutbilda sig årligen inom området Estetisk Plastikkirurgi, dels via utbildningsdagar i föreningens regi, dels genom deltagande i internationella kurser och kongresser.

Har operationssjuksköterskan erforderlig specialistkompetens?

Operationssjuksköterskan fyller en viktig funktion i samband med kirurgiska ingrepp. Hon ansvarar inför operation för att tvätta och klä patienten sterilt och att kontrollera att patientens blodcirkulation fungerar, att material, instrument och annan teknisk apparatur finns på plats och fungerar samt för att bedöma och informera kirurgen om patientens tillstånd inför operationen.

Under operationen assisterar operationssjuksköterskan kirurgen samtidigt som hon ansvarar för omvårdnaden av patienten. Hon bedömer patientens tillstånd och ser till att han/hon inte blir avkyld eller utsätts för tryck- eller cirkulationsskador. Hon ansvarar för att det finns tillräckligt med kompresser och instrument under operationen. Det är ett arbete som kräver stor noggrannhet.

På operationssjuksköterskans ansvar ligger också att allting är sterilt i operationssalen och att steriliteten bevaras genom hela operationen.

Operationssjuksköterskan måste kunna operationsmetoder, känna till och kunna använda komplicerad och avancerad teknisk apparatur.

Mot bakgrund av den viktiga funktion som en operationssjuksköterska fyller är det vara ett rimligt krav att ställa att samtliga på kliniken praktiserande operationssjuksköterskor innehar erforderlig utbildning och erfarenhet för uppgiften. Vidare är det en för kliniken viktig professionalitetsindikator att all personal innehar erforderlig utbildning och kompetens att lösa den uppgift de är satta att utföra.

Socialstyrelsen är ytterst ansvarig för legitimering av sjuksköterskor. En operationssjuksköterska skall utöver att vara utbildad och av Socialstyrelsen legitimerad sjuksköterska och ha genomgått specialistsjuksköterskeutbildning inom operationssjukvård. Efter att genomgången specialistutbildning verifierats och intyg om genomförd specialisttjänstgöring mottagits utfärdar Socialstyrelsen ett bevis om specialistkompetens.

Har kirurgen fått varningar från Hälso- och Sjukvådens Ansvarsnämnd?

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) utövar tillsyn över praktiserande läkare. Om en patient anser sig ha blivit felbehandlad av en plastikkirurg kan han/hon anmäla den behandlande läkaren till HSAN som då är skyldig att utreda händelsen. För det fall att HSAN finner att läkaren begått ett fel kan läkaren bli föremål för en erinran eller en varning.

Följer samma läkare patienten genom hela operationsprocessen?

Förtroende och tydlig kommunikation mellan den patient som skall genomgå en plastikoperation och den plastikkirurg som skall utföra ingreppet är mycket viktigt. Dels för att inga missuppfattningar eller informationsbortfall skall uppkomma och dels därför att patienten skall känna sig trygg både före-, under- och efter ingreppet. Det sistnämnda har visat sig vara mycket viktigt för den efterföljande läkeprocessen.

Man bör vända sig till kliniker där praxis är att den opererande plastikkirurgen själv träffar patienten vid förberedande konsultationsbesök, genomför operationen och i efterhand genomför uppföljande och eventuell slutkontroll.

Lämnar kliniken fullständig information i samband med konsultation?

Att bestämma sig för att låta utföra en plastikoperation och var det aktuella ingreppet skall utföras är ett stort och mycket viktigt beslut. För att kunna fatta ett bra beslut är det nödvändigt att ha ett fullgott informationsunderlag. Dessvärre har det visat sig att många kliniker brister i sin information till patienter eller t.o.m. i vissa fall avsiktligt undanhåller viktig information.

”För att pröva hur noggranna de privata praktikerna är med att informera om alla eventuella risker, komplikationer och biverkningar av en skönhetsoperation lät Uppdrag Granskning en ung kvinnlig reporter besöka tio olika kliniker med dold kamera. Reportern bokade tid för bröstförstoring och fick komma på informationssamtal.

Inför en sådan operation ska kliniken informera om risk för bland annat infektioner, blödningar, försämrad känsel, implantat som brister och att fler operationer kan krävas.

Resultatet av besöken är nedslående: 7 av 10 berättar inte att implantaten kan gå sönder, 5 av 10 informerar inte om risken för blödning, 3 av 10 informerar inte om risken för infektion, 2 av 10 informerar inte om den vanligaste komplikationen, kapselbildning.” (källa svt.se – Uppdrag Granskning)

Mot bakgrund av ovanstående är det rimligt krav att kliniker i samband med nybesökskonsultation utförligt redogör för behandlingsalternativ, risken för komplikationer, totala kostnader (även för ev. re-operation), ev. garantiåtaganden, försäkringsomständigheter och förväntat resultat.

Dessutom är det att anse som rimligt att kliniken vid behov, oklarheter eller vid önskemål skall erbjuda patienten s.k. ”second opinion” hos en annan klinik.

Erbjuder kliniken datorsimulerade bilder som underlag för diskussion av resultat?

Utvecklingen gör det numera möjligt för plastikkirurger att med hjälp av datorn att i förhand simulera utkomsten av olika plastikoperationer för varje enskild patient. De simulerade bilderna baseras på bilder som patienten har med sig eller på bilder som tas i samband med besök på kliniken.

Med datorsimulerade bilder som grund kan patienten och kirurgen på ett konkret och konstruktivt sätt diskutera patientens önskemål och tänkbara operationsresultat och på så sätt skapa bästa tänkbara förutsättningar för att patienten skall bli nöjd med sin plastikkirurgi.

Finns det referensbilder från genomförda operationer?

Plastikkirurgin är en kombination av medicinsk vetenskap och konstnärlig känsla för form och symmetri. En bra plastikkirurg måste behärska båda dessa områden fullständigt. De subjektiva färdigheterna (konstnärlighet, känsla osv.) påverkas dock av varje enskild plastikkirurgs preferenser och skönheten ligger även till viss del i plastikkirurgens öga. Det är därför bra om en plastikkirurg kan visa bilder på resultatet av sitt arbete så att kirurgen och patienten kan uppnå en samsyn kring vad som är estetisk ”rätt”.

Det innebär mot bakgrund av ovanstående en ökad patienttrygghet att välja en klinik där före- och efterbilder på patienter som genomgått den aktuella operationen uppvisas i samband med ett konsultationsbesök inför plastikkirurgi.

Vilka försäkringar har kliniken?

Enligt Patientskadelagen skall varje vårdgivare privat som offentlig ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen tecknas av offentliga vårdgivare med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Privata vårdgivare skall teckna egna försäkringar i privata försäkringsbolag.

Om du som patient drabbas av en personskada till följd av en plastikoperation kan du få ersättning genom klinikens patientförsäkring i följande fall:

 • Om skada uppkommit som varit möjlig att undvika.
 • Om skada orsakats av fel på sjukvårdsutrustning eller av felaktig hantering från sjukvårdens sida av sådan utrustning.
 • Om infektion tillförts vid behandling och omständigheterna kring den sjukdom eller skada som behandlades och möjligheterna att förutse infektionen är sådana att ersättning kan lämnas.
 • Om skada orsakats av ett olycksfall i samband med plastikkirurgi eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
 • Om skada orsakats av felaktig ordination eller utlämnande av läkemedel

Patienten har rätt till ersättning för inkomstförlust, merkostnader, sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt.

Finns ett journummer som är tillgängligt dygnet runt?

En plastikoperation är förenad med vissa risker och komplikationer kan tillstöta när som helst på dygnet. Efter operation följer också ofta en läkningsprocess bestående av fysiskt obehag och i vissa fall tillfällig nedstämdhet, oro eller depressionsliknande symptom. Patienten skickas ofta hem omedelbart eller kort efter sitt ingrepp.

Det är mot bakgrund av ovanstående av största vikt för såväl patientens fysiska- som mentala hälsa att patienten förses med ett journummer dit han/hon kan ringa för att få en bedömning av sitt medicinska tillstånd eller för att lugna galopperande nerver. För det fall att en allvarlig komplikation skulle tillstöta är det viktigt att en person med insyn i patientens medicinska tillstånd kan rådgöra med behandlande läkare.

Mot bakgrund av ovanstående bör patienter (innan de lämnar kliniken efter sin plastikkirurgi) som praxis förses med ett journummer på vilket den behandlande plastikkirurgen eller annan kontaktperson kan nås dygnet runt.

Vilka behandlingsmetoder används vid kliniken?

Plastikkirurgi är en gren inom medicinen som på grund av den höga graden av privatfinansiering är i snabb utveckling. Både metoder och tekniker för genomförande av de olika ingreppen samt olika material (implantat, injektionsprodukter, fästtrådar, skruvar osv.) förändras ständigt i syfte att effektivisera, förbättra och minska kostnader.

Avvägningen mellan att ligga i teknologins och utvecklingens framkant samtidigt som att inte utsätta patienten för onödiga risker för komplikationer eller otillfredsställande resultat är många gånger en svår balansgång. I vissa fall leder denna balansgång till att metoder och material där det inte finns ett tillräckligt statistiskt underlag för att med säkerhet kunna förutse dess funktion över tiden används på bekostnad av patientens säkerhet.

Mot bakgrund av ovanstående är kliniker som använder sig av väl beprövade tekniker och material med en i förhållande till ingreppets art låg statistisk komplikationsfrekvens att föredra.

Om varningar och erinran från HSAN

Om varningar och erinran från HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) utövar tillsyn över praktiserande läkare. Om en patient anser sig ha blivit felbehandlad kan han/hon anmäla den behandlande läkaren till HSAN som då är skyldig att utreda händelsen. För det fall att HSAN finner att läkaren begått ett fel kan läkaren bli föremål för en erinran eller en varning.

Uppgifter om vilka läkare som är föremål för anmälan, fått erinranden eller varningar från HSAN är offentliga och kan begäras ut per telefon på 08-786 99 00 eller per e-mail på hsan@hsan.se. Allt du behöver veta är läkarens namn.

Notera att de flesta plastikkirurger som varit med ett tag någon gång blir anmälda till HSAN. Dessa anmälningar är dock oftast resultatet av orealistiska förhoppningar med påföljande postoperativt missnöje. I vissa fall leder dock anmälningar vidare till utredning, fällande dom och påföljd i form av erinran (tillsägelse), varning (gult kort) eller indragande av läkarlegitimation (rött kort och ytterst ovanligt).

Det finns i de fall en kirurg erhållit erinran, varning eller ett stort antal anmälningar under en begränsad tidsrymd anledning till ökad försiktighet inför beslut.