Allt om öronplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-09

En öronplastik är en estetisk öronoperation som utförs för att förminska örats storlek, fälla in utstående öron eller rätta till skador och missbildningar.

Öronoperationer utförs av många olika anledningar. De vanligaste skälen att utföra en öronplastik är:

 • Operation av utstående öron. Detta kallas även för tillbakasättning/infällning av öron. Operationen utförs på både vuxna och barn.
 • Förminska öronen. Här utför man en förminskning av stora öron.
 • Operation av örsnibb. Här utför man korrektioner och reparationer av skadade och uttänjda örsnibbar, hål i örsnibbar eller förminskning av stora örsnibbar i s.k. örsnibbsplastik.

Så kan en öronplastik påverka DITT utseende!

Allt om att operera öronen

Öronens placering och utformning gör att man i normala fall inte lägger märke till dem. Vid avvikelser ifrån det normala är det dock annorlunda. 

 • En öronplastik kan vid avvikelser ifrån det normala ha en positiv effekt på både utseendet och självkänslan.
 • Hos personer med stora öron, utstående öron eller med öron som fått skador kan det avvikande utseendet göra örat till en fokuseringspunkt för omvärlden.
 • Personer med avvikande öron upplever ofta att det är det första omgivningen lägger märke till och att det är så de sedan uppfattas. Detta kan påverka självförtroendet negativt och kan i vissa fall (i synnerhet bland barn) leda till sociala problem.
 • En infällning av utstående öron eller annan öronoperation kan tona ner öronens betydelse för hur man uppfattas av omgivningen.
 • Normalt sett behandlas gravt utstående öron hos barn genom att en öronoperation utförs inom den offentliga sjukvården redan vid tidig ålder. Det finns dock även ett stort antal vuxna som av estetiska skäl väljer att operera öronen.

KLINIKER för öronplastik


Är DU en lämplig kandidat för att operera öronen?

De som vanligen söker för en öronoperation kan i huvudsak delas upp i två grupper. I dessa grupper återfinns också de patienter som kan förvänta sig det bästa resultatet av operationen.

 1. Vuxna med utstående, stora, skadade eller missbildade öron som ej korrigerats tidigare.
 2. Barn/föräldrar till barn som önskar få en operation av sitt barns missbildade eller gravt utstående öron.

Operation av utstående öron hos barn

Som förälder till ett barn med kraftigt utstående öron kan det vara svårt att veta vad som är det rätta. Skall man operera eller inte?

 • Det rekommenderas att föräldrar till barn med utstående öron är uppmärksamma på barnets känslor inför detta. Föräldrarna bör inte insistera på eller tvinga barnet att operera öronen förrän barnet själv vill.
 • Barn som själva upplever besvär av utstående öron och vill genomgå en öronoperation är mer samarbetsvilliga genom processen och mer nöjda med resultatet av operationen.
 • En öronoperation på barn kan utföras först när örat är färdigutvecklat vid ca 6-8 års ålder.
 • Operation av kraftigt utstående öron hos barn utförs inom landstinget. Man söker denna vård genom sin vårdcentral där man får remiss till en plastikkirurg eller en öronspecialist för bedömning.

Öronplastik för vuxna

Den enda öronplastik som utförs inom sjukvården av kosmetiska skäl är i princip infällning av utstående öron hos barn. 

Om man som vuxen har utstående öron eller andra kosmetiska problem som uttänjda örsnibbar, stora öron, hål i öronen etc. får man söka privat vård på en plastikkirurgisk klinik och därmed själv stå för kostnaden.

Så går en öronoperation till

Förberedelser inför en öronplastik

En öronplastik kan delas in som en process i tre steg; förberedelser, genomförande och återhämtning.

 • När man bestämt sig för att gå vidare med en öronplastik skall man gå på ett konsultationsbesök för bedömning av förutsättningarna för en operation.
 • Om man söker för ett barn med kraftigt utstående eller missbildade öron skall man vända sig till sin vårdcentral för remiss till specialist.
 • Den som är vuxen och söker en operation av utstående öron eller annan kosmetisk kirurgi för öronen får man vända sig till en privat plastikkirurg.
 • Du hittar de kliniker som utför öronplastik i vårt klinikregister.

Konsultationen inför öronplastik

En konsultation för öronplastik är ett besök hos en kirurg. Det går till på ungefär följande sätt:

 1. Kirurgen gör en kort undersökning av patientens allmänna hälsa för att kontrollera om det finns några hinder för operation.
 2. Han/hon undersöker därefter örat/öronen för att bedöma problemets omfattning och de fysiska förutsättningarna för operation.
 3. Efter undersökningen ger kirurgen sitt utlåtande om en operation är lämpligt samt vilka resultat han/hon bedömer sig kunna åstadkomma.
 4. Kirurgen ger information om hur operationen går till samt vilka risker för biverkningar och komplikationer som finns.
 5. Om en operation har bedömts vara rätt åtgärd kan man nu boka tid för operation alternativt sättas upp på väntelista om vården skall utföras inom den vanliga sjukvården.

Så går en öronplastik till

Öronplastiker utförs av olika skäl. Beroende på vad som skall åtgärdas så används olika metoder och tekniker.

 • De vanligaste åtgärderna vid kosmetiska öronoperationer är infällning av utstående öron, förminskning av stora öron, reparation av skadade öronsnibbar eller mindre modifieringar av örsnibb eller i öronbrosket.
 • Öronplastiker utförs endast i ytterörats vävnader som består av brosk, hud, underhud och fett. Brosket är den hårda delen av örat och den svåraste vävnaden att arbeta i.
 • Operationer i ytterörat är förhållandevis små ingrepp. De utförs därför bäst i lokalbedövning. På så sätt undviker man de risker och besvär som finns vid narkos.

Operation av utstående öron

Operation av utstående öron

Utstående öron beror på avvikelser (deformiteter) i öronbrosket. Det är dessa deformiteter som korrigeras vid en infällning av utstående öron.

 • En tillbakasättning av utstående öron tar 1-2 timmar och utförs normalt sett i lokalbedövning i kombination med lugnade medicinering.
 • I vissa fall, i synnerhet om små barn opereras, utförs operationen i narkos. Oavsett metod är öronoperationen helt smärtfri.
 • Det finns olika metoder för utförande av öronplastiker men ur principiell synvinkel läggs först ett litet snitt på ytterörats baksida så att öronbrosket blottläggs.
 • Därefter skulpteras öronbrosket till önskad form från örats framsida och böjs därefter in mot huvudet. Ibland läggs ett par stygn för att fixera den nya utformningen av örat.
 • Det enda spåret efter operationen är ett litet ärr på ytterörats baksida. Det bleknar med tiden och ger mycket sällan några kosmetiska besvär.
 • Efter operationen förses patienten med ett turbanliknande förband i syfte att förhindra efterblödningar eller andra komplikationer som kan äventyra resultatet.

Operation av öronsnibbar

Reparation av en trasig öronsnibb

Operationer i öronsnibbarna kallas ibland för örsnibbsplastik. Det är förhållandevis enkla ingrepp eftersom öronsnibbarna främst består av hud.

 • De vanligaste åtgärderna vid öronsnibbsplastik är att förminska stora öronsnibbar, reparera hål i öronsnibbar, kluven öronsnibb, hängande uttänjda öronsnibbar eller flytta in utstående öronsnibbar.
 • En operation av öronsnibbar tar sällan mer än 45 minuter och utförs i lokalbedövning.
 • Under operationen läggs om möjligt snitten innanför öronsnibbarnas ytterkanter för att undvika de onaturliga former eller ärrbildningar som annars kan uppkomma i öronens utkanter. I vissa fall är detta dock ej möjligt.
 • Efter operationen får man ett förband eller tejp på öronen. Man går därefter hem direkt.

Förminskning av stora öron

Öronförminskning

I en öronförminskning tar man bort hud och brosk ifrån örat. Ofta fäller man även in öronen mot huvudet lite i samband med operationen.

 • Operationer för att förminska öronen utförs i lokalbedövning.
 • I operationen läggs ett litet snitt vertikalt över örats främre överkant. Man lägger även ett snitt inuti örats yttre veck.
 • När snitten är lagda avlägsnar man en tunn strimma av öronbrosket innanför örets yttre veck.
 • Efter att brosket justerats syr man ihop på ett sätt som döljer snitten innanför öronvecket.
 • Det enda ärr som blir synligt är det som läggs tvärs över örat. Detta blir oftast mycket diskret och kan i många fall döljas av håret.
 • När operationen är klar får man ett förband eller tejp på öronen. Man går därefter hem direkt.

Återhämtning efter en öronplastik

Tiden efter öronoperation

En öronplastik är en relativt odramatisk operation. Det omedelbara efterförloppet lika så. Både vuxna patienter och barn är uppe och rör på sig redan ett par timmar efter sin operation.

Smärta och obehag

Från det att bedövningen släpper och under ett antal timmar därefter upplever patienten ofta en tämligen intensiv smärta i öronen.

 • Den post-operativa smärtan orsakas delvis av det bandage som anlagts med tryck mot öronen.
 • Smärtan behandlas med smärtstillande läkemedel och avtar successivt under de första 3-4 dagarna.
 • En mer molande trycksmärta kan kvarstanna i upp till en vecka efter operationen.

Det är det postoperativa förloppet och besvären som gör att barn måste vara väl motiverade och informerade för att genomgå en öronplastik.

Förband & stygntagning

”Turbanförbandet” plockas bort efter 4-7 dagar och ersätts med ett pannbandsliknande förband.

 • Pannbandsförbandet skall bäras dag och natt i två till tre veckor. Syftet är att stabilisera formförändringen och skydda örat från att böjas framåt.
 • Förbandet får avlägsnas tillfälligt för tvättning av hår och ansikte.
 • Om resorberande stygn har används försvinner dessa av sig själva. I annat fall plockas stygnen bort efter 1-2 veckor.

Blessyrer

Öronen kan vara lite missfärgade av blåmärken och ömma under den första månaden efter en öronplastik.

Restriktioner och återgång till normala aktiviteter

Alla aktiviteter som innebär risk för att örat böjs skall undvikas under minst en månad efter en öronoperation.

 • Vuxna kan normalt sett återgå till sitt arbete efter ett par dagars sjukskrivning efter sin öronoperation.
 • Barn kan återgå till skolan efter ungefär en vecka men bör undvika vissa fysiska lekar under den första månaden. Det är bra om en lärare kan hålla barnet under lite extra uppsikt under den perioden.

Risker vid öronplastik

Risker vid öronplastik

Det finns risker vid alla operationer. Risken att drabbas av komplikationer eller biverkningar efter en öronoperation är dock ganska liten.

 • De risker som är mer specifika för just en öronoperation kan läsa mer om på den här sidan.
 • De mer allmänna riskerna (som finns vid all kirurgi) kan du läsa mer om på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.

Infektion

I vissa fall uppkommer en blodutgjutning eller infektion i operationsområdet.

Om smärtorna under de första dygnen eller efter ett par dagar ökar eller om feber tillkommer bör därför bandaget lindas av så att läkaren kan bedöma vad som ligger bakom smärtan och vid behov vidta åtgärder.

Ärr

Ärren blir normalt sett mycket diskreta men i vissa fall kan ärröveraktivitet förekomma. I dessa fall kan särskild behandling bli nödvändig.

Deformitet

Deformitet i form av s.k. blomkålsöra kan uppkomma. Det är därför viktigt med tidig efterkontroll så att det vid indikation kan vidtas tidiga åtgärder.

Känselförändringar

De känselförändringar som uppkommer till följd av en öronoperation är normalt sett övergående men kan i vissa fall bli bestående. Detta kan leda till okänslighet för kyla vilket i sig innebär ökad risk för förfrysning. Använd mössa!

Otillfredsställande resultat

Utöver ovanstående medicinska risker vid öronplastik finns alltid risk för att vissa patienter blir missnöjda med resultatet. 

 • Missnöje med resultaten efter en öronoperation beror ofta på att patienten haft orealistiska förväntningar på operationen.
 • I dessa fall finns oftast möjlighet till sekundära korrektioner.

Priser för öronoperationer

Priser för öronplastik

Kostnaden för en dubbelsidig öronplastik för invikning av utstående öron stannar normalt sett på mellan 15 000 – 25 000 kr.

 • Priset för förminskning av stora öron, behandling av deformiteter, eller korrigering av örsnibbar (örsnisbbsplastik) varierar beroende på operationens omfattning.
 • För den här typen av öronoperationer kan priset inte uppskattas förren efter ett besök hos en plastikkirurg.

Finansiering av/lån till öronplastik

Om du inte vill betala din öronoperation kontant finns det många företag som hjälper till med lån till/finansiering av plastikoperationer.

 • Om du väljer att finansiera din öronoperation genom ett sådant lån är det som alltid när man väljer att låna pengar viktigt att informera sig om vilka villkor som gäller för lånet.
 • Du kan läsa mer om finansiering av/lån till en öronplastik på informationssidan om lån till plastikkirurgi.

Lån till öronplastik

Bilder från öronplastiker

Här kan du tal del av bilder tagna före och efter en öronoperation samt information om klinikerna och utförandet av öronplastik.

Bilder före & efter infällning av utstående öron

Många, både vuxna och barn, väljer att genomgå en öronplastik för att korrigera utstående öron. I bildgalleriet kan du bläddra bland före och efter bilder på personer som genomgått en öronoperation. Före och efter bilderna ger en uppfattning av vad som kan åstadkommas genom en öronplastik men är inte någon garanti för resultat.

Frågor och svar om öronoperationer

I Fråga Experten svarar våra kirurger på dina och andra användares frågor om öronplastik.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-09