Risker och komplikationer vid plastikkirurgi

Som med de flesta saker vi företar oss i livet är plastikkirurgi i likhet med annan kirurgi förknippad med ett visst mått av risk. Men det finns vissa skillnader mellan den risk man tar i samband med en plastikoperation och den man blir föremål för när en operation utförs av rent medicinska orsaker.

Risker vid plastikkirurgiI första hand handlar skillnaden om att valmöjligheten. En operation utförs av antigen medicinska eller estetiska skäl. Operationer som utförs av medicinska skäl har alltid ett rakt hälsomotiv. En operation som utförs av estetiska skäl handlar mer om ett personligt motiv.

Ovanstående innebär inte att en estetisk plastikoperation inte kan påverka hälsan på ett positivt sätt. Det kan den. Många patienter upplever ett ökat självförtroende och en förstärkt självbild efter sin plastikkirurgi. På detta följer ett ökat välbefinnande. I högsta grad en direkt påverkan på vår psykiska hälsa som ju har en välkänd koppling till vårt fysiska välmående.

”Det slutgiltiga beslutet skall vara resultatet av ett medvetet ställningstagande baserat på en sammanvägning av den risk man tar i förhållande till de fördelar man ser.”

Valmöjlighetsaspekten innebär att det är viktigt att man som patient är medveten om de risker och komplikationer man utsätter sig för när man väljer att genomgå ett plastikkirurgisk ingrepp. Det slutgiltiga beslutet skall vara resultatet av ett medvetet ställningstagande baserat på en sammanvägning av den risk man tar i förhållande till de fördelar man ser.

RiskhanteringRiskhantering handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt hur stor sannolikheten är att man drabbas av dem. Man skall därför som patient både ställa sig själv och sin plastikkirurg frågorna;

  • Vilka risker är förknippade med ingreppet?
  • Hur sannolikt är det att jag drabbas av dem?
  • Vad är konsekvensen?

Uppdelning av riskerna vid plastikoperationer

Uppdelning av riskerna vid plastikoperationerMan kan dela upp risker vid plastikkirurgi som allmänna och ingreppsspecifika risker. På den här sidan redogörs för de allmänna riskerna – de som i någon form alltid finns med på risksidan oavsett vilken typ av operation man genomgår. Ytterligare information om de ingreppsspecifika riskerna finns i respektive ingrepps informationssektion.

Estetiska risker och komplikationer vid plastikkirurgi

Missnöje med operationsresultaten

Innan vi går igenom de rena hälsoriskerna kan vi konstatera att den vanligaste komplikationen som uppträder till följ av plastikkirurgi inte är fysisk. Istället är det vanligaste skälet till missnöje att man helt enkelt inte är nöjd med det resultat man uppnått. Den största risken man tar är således att inte uppnå de mål man föreställt sig.

Missnöje med operationsresultatenI vissa fall innebär ovanstående att en patient är missnöjd på grund av att hon/han inte fått de stora förändringar de förväntat sig. Men det kan även röra sig om det motsatta förhållandet, att förändringarna blivit större än man förväntat sig med följden att man inte riktigt känner igen sig själv.

Ovanstående är särskilt vanligt i samband med näsplastiker där patienten ofta först reagerar över den stora skillnaden för att senare ”växa i” och finna stor tillfredsställelse i sin förändring.

Assymetrier

Andra estetiska komplikationer som man som patient måste förhålla sig till är s.k. asymmetrier, skillnader mellan form/storlek på två parorgan exempelvis vid en bröstförstoring, eller i de båda ansiktshalvorna efter ett ansiktslyft.

Ärr och hudojämnheter

Andra exempel på estetiska komplikationer är att patienten upplever operationsärren som mer framträdande än vad hon/han tänkt sig eller att en viss ojämnhet och/eller färgskillnad i huden uppkommer.

Du kan läsa mer om hur du kan påverka din ärrläkning på … informationssida om ärr vid kirurgi.

Så minskar du risken för missnöje

Så minskar du risken för missnöjeEftersom de estetiska riskerna till stor del grundar sig på individens egen upplevelse är tydlighet i kommunikationen mellan plastikkirurg och patient ytterst viktig. I många fall kan bilder som patienten själv tar med sig vara till stor hjälp. I andra kan datorsimulering användas vilket visat sig vara ett mycket värdefullt redskap.

Försäkra dig om alltid om att din plastikkirurg fullt ut har förstått vad du vill förändra och så långt det är möjligt exakt vilken förändring du förväntar dig.

Det är också viktigt att du som patient har inställningen att du utför operationen för att förbättra något och inte för att uppnå perfektion. Förvänta dig inte heller att din omvärld kommer att behandla dig annorlunda och gör av samma skäl ingreppet för din egen skull inte för någon annans.

Det är även viktigt att känna till att ingen seriös plastikkirurg oavsett hur kompetent han eller hon är på förhand kan garantera ett resultat fritt från estetiska komplikationer. Såvida ingreppet utförs på ett riktigt sätt och i linje med beprövad och vedertagen teknik går det dock oftast att korrigera sådana i efterhand.

Medicinska risker vid plastikkirurgi

Blödning

Det är möjligt, men ovanligt, att en blödning uppstår under eller efter operationen. Under operationen minimerar man normalt sett risken genom att hålla sig långt ifrån stora blodkärl, använda kärlsammandragande mediciner samt snabbt koagulera små blödande kärl med hjälp av ett särskilt instrument.

För det fall att en efterblödning under huden uppkommer sker det normalt sett inom ett par timmar upp till ett dygn efter operation. Den kan då behöva tömmas och en liten dränageslang läggas in. I mycket ovanliga fall kan det uppkomma behov av blodtransfusioner.

För att minska risken för blödning skall du inte ta blodförtunnande medel som magnecyl eller liknande anti-inflammatorisk medicin. Du skall heller inte dricka alkohol inom tio dagar före din operationen. Även vissa örter som kan fås receptfritt kan öka blödningsbenägenheten.

Infektion

Infektioner är ovanliga vid plastikkirurgiska ingrepp Infektioner är ovanliga vid plastikkirurgiska ingrepp men om en sådan uppkommer bör den behandlas med antibiotika. I sällsynta fall kan det behövas behandling på sjukhus och ytterligare kirurgi. Många kirurger föredrar att begränsa risken för infektion genom att ge förebyggande antibiotikabehandling vid vissa ingrepp.

Om en infektion tillstöter yttrar den sig ofta först efter 3-7 dagar efter operation. Symptom på infektion är tilltagande värk, förhöjd temperatur och/eller svullnad i operationsområdet, rodnad samt feber.

Dålig sårläkning

Dålig sårläkningDet kan hända att särläkningsprocessen inte fortlöper som den skall. Detta kan yttra sig i form av, långsam läkning, såröppning eller försenad läkning. Om en infektion uppkommer i en sådan process löper huden risk att ta skada eller i extrema fall gå i nekros (vävnadsdöd). Dålig sårläkning kan därför behöva frekventa såromläggningar och i vissa fall korrigerande kirurgi vid ett senare tillfälle. Rökare löper ökad risk för hudläkningsproblem.

Svullnad

Svullnad kan till följd av ödem, blåmärke eller fettnekros uppkomma i operationsområdet. Då svullnad som komplikation är svår att förutse är det viktigt att utvärderingen av slutresultatet äger rum först efter 9-12 månader efter operation.

Känselförändringar

Eftersom man vid snittläggningen under kirurgin även skär igenom nervbanor kan du efter operationen uppleva förändrad eller förlorad känsel i operationsområdet. I takt med att nervbanorna återbildas återgår normalt sett känselförändringarna till det normala inom ett par månader. Det är dock inte alltid som känseln återkommer helt och i vissa fall kan den gå förlorad helt.

Ärr

I alla ingrepp där huden penetreras uppkommer ärr i någon omfattning. Hur ärren slutligen kommer att se ut är dock svårt att förutse då de till stor del påverkas av patientens egen läkeprocess och behandling medan den äger rum.

I normalfallet är ärren först röda och fasta för att efterhand mjukna och blekna. I undantagsfall läker dock huden på ett oförutsett sätt med tjocka, breda ärr som följd. I vissa fall kan detta rättas till genom att ärren behandlas med kortison. I andra fall kan de behöva behandlas genom ytterligare kirurgi i en s.k. ärrplastik.

Du kan läsa mer om ärr efter plastikkirurgi och hur du bör sköta dem för att de skall läka så fint som möjligt på …. informationssida om ärr ».

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan olika allergiska reaktioner uppkomma. Dessa kan uppkomma lokalt eller och orsakas av olika saker som tejp, suturmaterial, eller medel som applicerats på huden.

Allergiska reaktioner kan även utlösas av mediciner och spridas i kroppen. En sådan central reaktion kan bli allvarlig. Det är därför viktigt att du uppger eventuella allergier eller överkänslighet i din hälsoprofil vid din konsultation. I vissa fall kräver allergiska reaktioner ytterligare behandling.

Lokalbedövning och narkos

Lokalbedövning och narkosBåde lokalbedövning och narkos innebär risker. Det finns en möjlig risk för komplikationer, skador, och även i mycket sällsynta fall död från alla former av bedövning och narkos.

Övrig information relaterad till risker vid plastikkirurgi

Det finns om än mycket sällsynt, även andra risker förenade med plastikkirurgi än de som anförs här. Till dessa hör exempelvis risken för nekroser och blodpropp. Det är dock inte möjligt att i detalj beskriva alla tänkbara scenarior och risker utan att göra detta material allt för omfattande.

Som patient kan det upplevas skrämmande att konfronteras med de möjliga scenarior som finns med på risksidan vid utförandet av ett plastikkirurgiskt ingrepp. Det är dock viktigt att sätta dessa i perspektiv i fråga om sannolikhet och konsekvens.

Flera mätningar har gjorts på hur vanligt det är att man som patient drabbas av en komplikation till följd av en plastikoperation. Dessa material skiljer sig emellertid relativt mycket åt. Man kan dock konstatera att sannolikheten för att man som patient skall drabbas av någon form av komplikation endast är ett par procent. Lejonparten av dessa består av risker med en mycket begränsade konsekvenser.

Risken att drabbas av en komplikation som är att anse som direkt hälsofarlig eller av allvarlig estetisk natur måste beräknas med hjälp av tiondelar av procent.

Ett råd på vägen

Det bästa sättet att minska risken för att drabbas av såväl estetiska som hälsorelaterade risker för komplikationer är att välja en kompetent klinik, att informera sig väl, vara tydlig med sina förväntningar och ha realistiska förhoppningar på resultatet. Du finner ytterligare information om hur du hittar en bra klinik och kirurg på sidan om att välja plastikkirurg ».

« Förberedelser inför en plastikoperation | Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!